Hans eek infrawerken

Privacy Statement

Dit is het Privacy Statement van Hans Eek. Om u goed van dienst te zijn en om ons werk zo efficiënt en effectief mogelijk uit te voeren, verwerkt Hans Eek uw persoonsgegevens. Met dit Privacy Statement geeft Hans Eek u inzicht hoe in voorkomende situaties conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) met uw persoonsgegevens wordt omgegaan.
 
Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens?
Hans Eek Infrawerken B.V., Hans Eek Holding B.V. en Hans Eek Vastgoed B.V. (hierna gezamenlijk aangeduid als  Hans Eek) gevestigd op de Weteringshoek 30, 5328 BN  Rossum, zijn verantwoordelijk voor de bewerking van uw gegevens.
 
De activiteiten van de Hans Eek bedrijven, zoals omschreven in het handelsregister, bestaan uit: “Het inzetten van materieel en/of bemanning ten behoeve van wegwerkzaamheden, alsmede het verrichten, hetzij in aanneming van werk hetzij anderszins, van werkzaamheden in de grond-, weg- en waterbouwsector en aanverwante werkzaamheden, zowel zelfstandig als met gebruikmaking van onderaannemers; beheer van onroerend goed en registergoed; financiële holdings”.
 
De verantwoordelijke is degene die formeel-juridisch beslist of en, zo ja, welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel dat gebeurt en op welke wijze. Degene van wie wij uw gegevens hebben verkregen is verantwoordelijk voor de juistheid daarvan. Hans Eek is verantwoordelijk voor een correcte verwerking van de gegevens in onze systemen. Eventuele wijzigingen in uw gegevens kunnen door ons alleen worden verwerkt wanneer deze aan ons worden doorgegeven.

Wat zijn persoonsgegevens?
Persoonsgegevens zijn alle gegevens die kunnen worden herleid tot een natuurlijk persoon en dat bent u. Bij persoonsgegevens kunt u bijvoorbeeld denken aan: uw naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer, e-mailadres en nationaliteit. Welke gegevens wij allemaal verzamelen en voor welk doel wordt nader uitgelegd in dit Privacy Statement. Wij verkrijgen gegevens van u als u bijvoorbeeld een formulier invult, een brief of e-mail stuurt, met ons belt of een overeenkomst met ons aangaat. Ook als u de website van Hans Eek bezoekt, verstrekt u ons in sommige gevallen persoonsgegevens, bijvoorbeeld wanneer u gegevens invult op een (contact)formulier.

Op het moment dat uw persoonsgegevens door uzelf of door een derde met Hans Eek worden gedeeld, verwerken wij deze. De betekenis van het begrip verwerken is ruim en houdt onder meer in: verzamelen, opslaan, raadplegen, verwijderen, gebruiken en het verstrekken van gegevens aan derde partijen. Maar ook het wissen of vernietigen valt onder de term ‘verwerken’.

Waarop is dit Privacy Statement van toepassing?
Dit Privacy Statement is van toepassing op alle persoonsgegevens die Hans Eek, op geheel of gedeeltelijke geautomatiseerde wijze, verwerkt in het kader van haar dienstverlening.

Van wie verwerkt Hans Eek persoonsgegevens?
Van alle personen met wie wij contact hebben, of die deze website bezoeken, kunnen wij persoonsgegevens verwerken. Dit zijn onder meer werkzoekenden, arbeidskrachten van onderaannemers of uitleners, zzp’ers, onderaannemers, uitleners, klanten en overige zakelijke relaties van Hans Eek. Ook verwerken we persoonsgegevens van contactpersonen van onze (potentiële) opdrachtgevers, leveranciers of overige zakelijke relaties.

Wij stellen u op de hoogte als wij persoonsgegevens van u verwerken
Hans Eek verstrekt voor het verwerken van uw gegevens informatie aan u betreffende onze identiteit, over de doelen waarvoor en de manieren waarop wij uw gegevens verwerken, over de regels die daarop van toepassing zijn, over de rechten die u heeft en hoe u daar invloed op kunt uitoefenen. Deze informatieverstrekking kan achterwege blijven indien u reeds op de hoogte bent van de verwerking van uw gegevens of indien een mededeling aan u onmogelijk is of voor ons een onevenredige inspanning kost.

Belangrijk: Wanneer u als organisatie of bedrijf persoonsgegevens van uw medewerkers aan ons doorgeeft, dan bent u volgens de geldende wetgeving verplicht om uw medewerkers hierover te informeren. U kunt dit Privacy Statement aan uw medewerkers geven. Zij weten zo precies hoe Hans Eek omgaat met hun persoonsgegevens.
 
Waarom verzamelen wij uw persoonsgegevens?
Hans Eek verwerkt uw persoonsgegevens ten behoeve van een efficiënte en effectieve bedrijfsvoering, in het bijzonder in het kader van het uitvoeren van de volgende activiteiten:
 • Communicatie, acquisitie
  Voor het leggen van contacten en presenteren van ons bedrijf, het opvragen en doen van aanbiedingen en voor het onderhouden van de zakelijke relatie.
 • Werving en selectie
  Voor het werven van arbeidskrachten ten behoeve van onze eigen organisatie of voor de beoordeling van de geschiktheid en beschikbaarheid van zzp’ers of arbeidskrachten van derden en om deze in contact te brengen met, voor te stellen aan, of in te zetten bij  één of meerdere (potentiële) opdrachtgevers en/of relaties.
 • In het kader van het aangaan van een werknemers-werkgeversrelatie
  Voor de voorbereiding, totstandkoming, uitvoering en beëindiging van een loondienstverband en hiervoor een financiële, personeels-, uren-, verzuim- en/of salarisadministratie te voeren en voor het nakomen van onze wettelijke re-integratieverplichtingen.
 • In het kader van een overeenkomst met een zzp’er, onderaannemer of uitlener
  Voor de voorbereiding, totstandkoming, uitvoering en beëindiging van overeenkomsten gericht op het (laten) uitvoeren van opdrachten en hiervoor een financiële administratie te voeren.
 • In het kader van een overeenkomst met de opdrachtgever
  Voor de voorbereiding, totstandkoming, uitvoering en beëindiging van overeenkomsten met opdrachtgevers gericht op het verwerven en (laten) uitvoeren van opdrachten en hiervoor een financiële administratie te voeren.
 • In het kader van het voeren van een personeelsadministratie, salarisadministratie, verlof- en verzuimadministratie, WKA administratie en financiële administratie
 • In het kader van een overeenkomst met een leverancier
 • In het kader van het bevorderen en in stand houden van onze bedrijfscertificeringen Voor het naleven van de normen vanuit VCA certificering, NEN4400-1 certificering en CO2 prestatieladder.
 • In het kader van het aanbieden of organiseren van overige werk gerelateerde diensten zoals (deelname) aan beroepsopleidingen (SBB) of vakgerichte theorie- of praktijkopleidingen
 • In het kader van management
  Voor managementdoeleinden en het genereren van managementinformatie en -rapportages, het uitvoeren van (interne en externe) controles, audits en accountantscontroles en het bevorderen en handhaven van onze kwaliteit en de bedrijfsveiligheid.
 • In het kader van Wet- en regelgeving
  Voor het nakomen van de voor ons geldende wet- en regelgeving, zoals identificatie- en verificatieplicht, afdracht van belastingen en sociale premies, bestrijding van fraude, beheersing van risico’s vanuit ketenaansprakelijkheid of inlenersaansprakelijkheid, aanvragen van subsidies en premiekortingen, en overige toepasselijke wet- en regelgeving.
 • In het kader van het verlenen van toegang tot ons (toekomstige) besloten web portaal
  Om u met uw eigen account toegang te kunnen geven tot en gebruik te kunnen laten maken van ons (toekomstige) besloten web portaal.
 • In het kader van het digitaal laten ondertekenen van documenten
  Voor het digitaal laten ondertekenen van documenten, waaronder overeenkomsten, maken wij gebruik van de digitale ondertekendienst van ValidSign.
Wij verwerken uw persoonsgegevens alleen voor de genoemde doeleinden. Wanneer wij uw gegevens gebruiken voor andere (nauw verwante) doeleinden, zullen we u conform de wet hierover nader informeren en de vereiste maatregelen nemen.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?
Bij aanmelding als werkzoekende of kandidaat kan Hans Eek de onderstaande gegevens verwerken:
 • Naam- adres- en woonplaatsgegevens, e-mailadres, telefoonnumer en andere contactgegevens;
 • Geboortegegevens, leeftijd, geslacht;
 • Curriculum vitae (CV), informatie over opleiding, stages en werkervaring;
 • Pasfoto (indien door u zelf toegevoegd aan het CV);
 • Gegevens over trainingen en opleidingen;
 • Rijbewijsgegevens (in ieder geval de rijbewijscategorie(ën) en geldigheidsduur);
 • Gegevens over beschikbaarheid en verlof;
 • Salarisindicatie of indicatie uurtarief;
 • Andere gegevens die van belang (kunnen) zijn in het kader van de beoordeling van uw geschiktheid (bijvoorbeeld referenties en getuigschriften);
 • Gegevens m.b.t. de met u gevoerde correspondentie en communicatie, zowel schriftelijk als ook telefonisch, via whatsapp of andere niet nader genoemde communicatiekanalen.

Indien u voor Hans Eek of haar opdrachtgevers kunt gaan werken, werkt of heeft gewerkt als zzp’er, als arbeidskracht van een onderaannemer of uitlener, kan Hans Eek de onderstaande gegevens verwerken:
 • Naam-, adres- en woonplaatsgegevens, e-mailadres, telefoonnummer en andere contactgegevens;
 • Geboortegegevens, leeftijd, geslacht;
 • BSN nummer, uitsluitend voor wettelijke verplichtingen in het kader van o.a. de Wet op de Loonbelasting en de uitvoeringsregeling verplicht gebruik BSN;
 • Curriculum vitae (CV), informatie over opleiding, trainingen en werkervaring;
 • Pasfoto (indien door u zelf toegevoegd aan het CV);
 • Gegevens van het identificatiebewijs / verblijfsdocument / werkvergunning;
 • Rijbewijsgegevens (in ieder geval de rijbewijscategorie(ën) en geldigheidsduur);
 • Gegevens over uw beschikbaarheid, uw branche / opdrachtvoorkeuren, etc.;
 • Andere gegevens die van belang (kunnen) zijn in het kader van de beoordeling van uw geschiktheid, bijvoorbeeld referenties en getuigschriften;
 • Kentekengegevens van uw voertuig, in het geval dat wij voor uw vervoermiddel een voertuigontheffing moeten aanvragen voor toegang tot de werklocatie;
 • Project toegangsgegeven, zoals projectpas, voertuigontheffing, gevolgde veiligheidsinstructie t.b.v. project waarop wordt/is gewerkt;
 • Gegevens over en registratie van: veiligheidsvoorschriften, toolboxmeetings, werkplekinspecties, incidentmeldingen en andere zaken die met arbeidsveiligheid te maken hebben;
 • Registratie van door u gewerkte uren;
 • Gegevens van uw werkgever;
 • Wanneer u voor ons werkt vanuit uw eigen onderneming, dan verwerken wij van uw onderneming ook bedrijfsgegevens, financiële gegevens, betaalgegevens, verzekeringsgegevens, (model)overeenkomsten, VAR verklaringen en indien van toepassing ook gegevens met betrekking tot ketenaansprakelijkheid / inlenersaansprakelijkheid;
 • Uw IP adres; wanneer u van ons een digitaal ondertekenverzoek ontvangt dan wordt hierbij uw IP adres vastgelegd in het bewijsrapport waarmee wij de rechtsgeldigheid van uw digitale handtekening kunnen aantonen;
 • Overige informatie die van belang is voor het proces om u te laten werken voor ons of onze opdrachtgever(s);
 • Feedback van onze relaties (opdrachtgevers) n.a.v. de door u uitgevoerde opdrachten;
 • Gegevens m.b.t. de met u gevoerde correspondentie en communicatie, zowel schriftelijk als ook telefonisch, via whatsapp of andere niet nader genoemde communicatiekanalen;
 • Eventuele overige gegevens die gerelateerd zijn aan het genereren en laten uitvoeren van werkzaamheden door arbeidskrachten.

Indien u medewerker van Hans Eek bent/bent geweest, kan Hans Eek de onderstaande gegevens verwerken:
 • Naam-, adres- en woonplaatsgegevens, emailadres, telefoonnummer en andere contactgegevens;
 • Geboortegegevens, leeftijd, geslacht;
 • Nationaliteit, communicatietaal;
 • Duur en omvang van het dienstverband en gegevens en afspraken inzake aanvullende arbeidsvoorwaarden;
 • Betaalgegevens en bankrekeningnummer, inzake betaling van het salaris;
 • Kopie zorgpas;
 • Eventuele registratie in het doelgroep register van UWV, dit in het kader van het mogelijk aanvragen van premiekortingen/subsidies;
 • Curriculum vitae (CV), informatie over opleiding, stages en werkervaring;
 • Gegevens van het identificatiebewijs / verblijfsdocument / werkvergunning;
 • Gegevens over trainingen en opleidingen en/of testen die u zelf of via ons hebt gevolgd of gedaan;
 • Andere gegevens die van belang (kunnen) zijn in het kader van uw geschiktheid, zoals referenties en getuigschriften;
 • Gegevens inzake uw functioneren en beoordelingsgesprekken;
 • Toegestane gegevens bij ziekmelding (bereikbaarheid, duur e.d.);
 • Gegevens die gerelateerd zijn aan de personeels-, salaris- en verzuimregistratie;
 • Inloggevens m.b.t. toegang tot onze systemen;
 • Gegevens over en registratie van: veiligheidsvoorschriften, toolboxmeetings, werkplekinspecties, incidentmeldingen en andere zaken die met arbeidsveiligheid te maken hebben;
 • BSN nummer (uitsluitend voor wettelijke verplichtingen in het kader van o.a. de Wet op de Loonbelasting en de uitvoeringsregeling verplicht gebruik BSN);
 • Gegevens m.b.t. de met u gevoerde correspondentie en communicatie, zowel schriftelijk als ook telefonisch, via whatsapp of andere niet nader genoemde communicatiekanalen.

Hans Eek legt uitsluitend bijzondere persoonsgegevens vast als dat nodig is om aan haar wettelijke verplichtingen te voldoen, voor zover daar toestemming voor is gegeven, of indien dit anders toegelaten is bij of krachtens de wet. Bijzondere persoonsgegevens zijn gegevens over ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, gegevens religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, lidmaatschap van een vakbond, biometrische identificatie met het oog op unieke identificatie van een persoon, of gegevens over iemands gezondheid, seksuele gedrag of gerichtheid.

Zakelijke relatie
Hans Eek verwerkt de persoonsgegevens van betrokkenen die werkzaam zijn voor ondernemingen waarmee wij zaken doen, zoals medewerkers van opdrachtgevers, leveranciers, verkopers en referenten. We kunnen de volgende persoonsgegevens van zakelijke relaties verwerken:
 • Adresgegevens bedrijf;
 • Geslacht (om u op de juiste manier te kunnen aanspreken);
 • Afspraakgegevens, betreft locatie en tijdstip eventuele afspraken;
 • Gegevens m.b.t. de met u gevoerde correspondentie, zowel schriftelijk als ook telefonisch, via whatsapp of andere niet nader genoemde communicatiekanalen.

Het gebruik van cookies
Wanneer u onze website bezoekt dan maken wij daarbij gebruik van cookies. Cookies zijn kleine bestandjes die door uw browser op de harde schijf van uw computer worden opgeslagen en die ons inzicht geven in het gebruik van onze website. Hans Eek maakt gebruik van analytische cookies. Doordat de gegevens zoals uw IP adres worden geanonimiseerd zijn deze niet naar u te herleiden. Voor meer informatie verwijzen wij naar https://www.eekinfra.nl/cookiestatement/ voor onze Cookie Statement.

Waarom mogen wij uw persoonsgegevens verwerken?
Wij mogen uw persoonsgegevens verwerken op grond van één of meer van de volgende redenen:
 • U hebt Hans Eek toestemming gegeven voor de verwerking;
 • De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst tussen u en Hans Eek of voor de uitvoering van de overeenkomst met de opdrachtgever(s) van Hans Eek waarbij u partij bent;
 • Hans Eek heeft een wettelijke verplichting om uw persoonsgegevens vast te leggen;
 • Hans Eek heeft een gerechtvaardigd belang voor het verwerken van uw persoonsgegevens, dat wil zeggen dat wij uw gegevens nodig hebben in het belang van onze bedrijfsvoering.

Delen wij uw gegevens met derden?
Wij zullen uw gegevens nooit delen voor commerciële doeleinden. Wij verstrekken uw gegevens alleen aan derden wanneer dit nodig is voor het doel waarvoor we de gegevens hebben verzameld.
Uw gegevens worden door ons verstrekt aan:
 • Opdrachtgevers en mogelijke toekomstige opdrachtgevers; voor zover deze opdrachtgevers deze gegevens net als wij nodig hebben voor de uitvoering van een overeenkomst, het nakomen van wettelijke verplichtingen, het beheersen van risico vanuit Wet Ketenaansprakelijkheid of Inlenersaansprakelijkheid en als dit noodzakelijk is behoeve van hun bedrijfsvoering. Tevens worden uw gegevens aan opdrachtgevers verstrekt om het vóór aanvang van de door u uit te voeren werkzaamheden voor deze opdrachtgevers mogelijk te maken om vast te stellen of u voldoet aan de vereisten ten aanzien van documentatie en opleiding en de overige eventueel door de opdrachtgevers gestelde vereisten ten aanzien van de in te zetten arbeidskrachten;
 • Leveranciers, overheidsinstanties en andere zakelijke relaties, voor zover dit nodig is voor de uitvoering van de met u of met de zakelijke relatie aangegane overeenkomst, om met u te kunnen (laten) communiceren en voor het nakomen van wettelijke verplichtingen;
 • Instanties die controleren op de naleving van onze bedrijfscertificeringen.
 • Uw persoonsgegevens kunnen in het kader van dit doel onder meer worden verwerkt bij een inspectie door Bureau Cicero, waarbij deze persoonsgegevens eveneens kunnen worden verstrekt aan de Stichting Normering Arbeid. De inspectie door Bureau Cicero ziet toe op de naleving van de NEN4400-1 norm,  ter voorkoming van fraude en illegaliteit in de uitzendbranche en bij alle vormen van (onder)aanneming van werk. Op voorschrift van Bureau Cicero dienen wij u te informeren dat zij ten behoeve van de inspectie persoonsgegevens van u kunnen verwerken en hoe u contact met deze organisatie kunt opnemen. Deze contactgegevens zijn als volgt: Bureau Cicero, Dr. Van Wiechenweg 14, 8025 BZ  Zwolle
  Telefoon: 038 – 7200821
  E-mail: info@cicero.nl
 • Verzekeringsmaatschappijen, voor het afhandelen van schades wanneer u daarbij betrokken bent.
Wij kunnen ook verplicht zijn persoonsgegevens te verstrekken op basis van wet- of regelgeving, op basis van een uitspraak van een bevoegde rechter, of bij fraude of misbruik. In dat geval verlenen wij hieraan onze medewerking.

Indien Hans Eek (delen) van processen uitbesteed aan derden waarbij persoonsgegevens worden verwerkt, bijvoorbeeld voor onze salarisadministratie, dan maakt Hans Eek schriftelijke afspraken met deze partijen over de eisen waaraan die gegevensverwerking moet voldoen.

Verwerken wij uw gegevens buiten de Europese Unie?
Uw persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven buiten de Europese Unie. Op dit moment is hier geen sprake van maar in het geval dat dit in de toekomst wel zo mocht zijn dan zal Hans Eek in dat geval de nodige maatregelen nemen om te verzekeren dat persoonsgegevens die worden doorgegeven adequaat worden beschermd.
 
Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?
Hans Eek bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor de gegevens worden verwerkt, en in elk geval zo lang als specifieke regelgeving vereist. De bewaartermijn kan dus per doel verschillend zijn.
 
Hoe beveiligen we uw persoonsgegevens?
Hans Eek doet er alles aan om uw persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik of verlies. Wij doen dit aan de hand van passende organisatorische en technische maatregelen. Bijvoorbeeld: alleen binnen onze organisatie daartoe geautoriseerde personen hebben toegang tot de gegevens; iedere medewerker van Hans Eek is tot geheimhouding verplicht en dit geldt eveneens voor derden die door Hans Eek zijn ingehuurd of anderszins zijn aangesteld om werkzaamheden te verrichten; personen die zijn belast met het uitvoeren van technische werkzaamheden op onze systemen zijn eveneens gehouden tot geheimhouding; er wordt een logbestand bijgehouden waarin wij kunnen zien wie en wanneer toegang heeft gehad tot uw gegevens; uw gegevens worden versleuteld opgeslagen in onze bedrijfsdatabase; onze systemen zijn voorzien van adequate beveiliging in de vorm van virusscanner, firewall en toegangsbeheer; onze server is uitgerust met een extra tweede harde schijf en dagelijks wordt een back-up gemaakt van alle gegevens, zodat bij een eventuele crash van het systeem de gegevens in oorspronkelijke staat kunnen worden hersteld. En zo zijn er nog meer maatregelen die wij nemen om uw gegevens zo goed mogelijk te beschermen.
 
Melden van incidenten/datalekken
Mocht er onverwachts blijken dat er toch iets niet goed is gegaan met de bescherming van uw persoonsgegevens, of we vermoeden dat dit het geval is, dan zullen wij dit melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Indien de inbreuk op uw persoonsgegevens voor u mogelijk ongunstige of nadelige gevolgen heeft, laten we u dit zo snel mogelijk weten.
 
Welke rechten heeft u?
U hebt recht op inzage in uw persoonsgegevens, het recht om correctie, beperking of verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen en daarnaast kunt u vragen om overdracht van uw gegevens. Tenslotte kunt u bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens. Voor wat betreft het recht op beperking of verwijdering van uw persoonsgegevens dient u er rekening mee te houden dat wij niet altijd alle gegevens kunnen verwijderen, omdat wij wettelijk verplicht zijn om deze te bewaren. Tevens zal een verzoek tot beperking of verwijdering van gegevens er in de meeste gevallen toe leiden dat wij dan niet langer gebruik kunnen maken van elkaars dienstverlening. Wij zullen de eventuele derde(n) die uw gegevens van ons hebben ontvangen op de hoogte stellen van een eventuele correctie of verzoek tot beperking of verwijdering van uw gegevens, tenzij dit onmogelijk is of van ons onevenredig veel inspanning vraagt.
 
Indien u specifieke toestemming hebt gegeven voor verwerking van bepaalde persoonsgegevens, dan kunt u deze toestemming te allen tijde intrekken.
 
Voor verzoeken of vragen betreffende privacy gerelateerde zaken kunt u contact opnemen met Erica Eek (e.eek@eekinfra.nl). Hans Eek zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen één maand, op uw verzoek reageren. We verzoeken u om bij uw verzoek wel specifiek aan te geven welke persoonsgegevens u graag wenst te ontvangen. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage, wijziging of verwijdering door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto, nationaliteit en Burgerservicenummer (BSN) zwart te maken.

Wanneer u van mening bent dat de verwerking van uw gegevens door ons onrechtmatig is of in strijd is met de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) of dat de bepalingen zoals vastgelegd in de AVG niet of onvoldoende door ons worden nageleefd, dan bent u gerechtigd hierover een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, de contactgegevens kunt u vinden via: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/adres-autoriteit-persoonsgegevens
 
Over dit Privacy Statement
Hans Eek kan dit Privacy Statement aanpassen. De laatste wijziging was op 20 juni 2018. De meest recente versie vindt u altijd op https://www.eekinfra.nl/privacystatement/.

 
Wilt u meer informatie
over ons bedrijf?
Bel naar 0418-631013 Of stuur een e-mail
Innovatie, duurzaamheid en veiligheid; de weg naar de toekomst